Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.
Kollage med fyra konsulter och sex produkter som fått skyddad EU-beteckning

Anna Hegethorn, Eva Jilkén, Lena Mossberg, Sven-Erik Larsson har fått i uppdrag att arbeta tillsammans med producentföreningar för att ta tillvara möjligheter med Sveriges skyddade EU-beteckningar.

Publicerades

EU-märkta produkter tas tillvara för lokal utveckling och måltidsturism

Jordbruksverket har sedan 2014 genomfört insatser för att öka antalet produkter med skyddad EU-beteckning i Sverige. Under 2024 genomförs en fortsatt satsning för att hjälpa producentföreningar och lokala aktörer att ta tillvara möjligheter med märkningen för platsutveckling och måltidsturism.

Jordbruksverket har med återstående medel från Landsbygdsprogrammet upphandlat två konsultgrupper som under 2024 ska arbeta främjande för att ta tillvara möjligheterna med skyddad EU-beteckningar. I uppdraget ingår att skapa nätverk för producentföreningar, öka kunskapen om skyddade EU-beteckningar samt att arbeta fram en modell för att ta tillvara möjligheterna med skyddad EU-beteckning för platsutveckling.

— Vi ser fram emot att belysa nyttorna och möjligheterna med märkningen nu när Sverige har ett vackert pärlband av helt unika produkter med EU:s finaste kvalitetsmarkör, säger Anna Hegethorn som tillsammans med kollegorna Eva Jilkén, Lena Mossberg, Sven-Erik Larsson och Odd Nygård arbetar med uppdraget under 2024.

— Jag som ser fram emot alla spännande möten med aktörerna på de platser som har ursprungsmärkta produkter. Jag hoppas att det leder fram till att det i regioner med ursprungsmärkta produkter stärkt regional stolthet och utveckling, säger Sven-Erik Larsson som ansvarar för att samla nätverket av producentföreningar.

Starka landsbygder med lokal livsmedelsproduktion

Målsättning med insatsen ligger i linje med EU-förordningens syfte med de skyddade EU-beteckningarna. Märkningen ska enligt EU-förordningen hjälpa till att stärka landsbygdens ekonomi och minska avfolkningen. Tanken är att en skyddad EU-beteckning kan leda till att produktionen och produktionstillfällena stannar på platsen och att förädlingen av jordbruksprodukter ger ökade inkomster. Målet är också att de skyddade beteckningarna ska bidra till att bevara den immateriella kunskapen och säkerställa tillgången på förlitlig information om produkter med särskilda egenskaper.

— Vi ser verkligen fram emot att ihop med producentföreningar och nyckelfunktioner på lokal och regional nivå utveckla samarbeten för att använda kraften i måltidsturismen, se fler kommersiella nyttor med märkningen, driva på hållbar platsutveckling och framför allt - öka stoltheten och engagemanget för märkningen, säger Anna Hegethorn.

Kort om insatsen

  • Samla producentföreningar i ett nätverk för kunskapshöjande idéutbyte utifrån deltagarnas behov och önskemål. Inom nätverket genomförs kunskapshöjande seminarium och/eller föreläsningar till stöd för producenter av produkter med skyddad EU-beteckning. Även regionala och lokala intressenter som på olika sätt kan arbeta med skyddade EU-beteckningar kan omfattas av aktiviteten.
  • Ta fram en modell för att ta tillvara möjligheter med skyddad EU-beteckning. Ge stöd till minst 2 producentföreningar/produkter med skyddad EU-beteckning för att ta tillvara på möjligheterna med skyddad EU-beteckning. I arbetet ingår att främja lokala samarbeten för utveckling av produkter och måltidsturism kopplat till den skyddade EU-beteckning. Arbetet ska resultera i en modell som kan användas av andra aktörer efter genomfört uppdrag. Modellen ska kunna inspirera enskilda producenter, aktörer och intressenter samt i sin helhet användas av kommuner, region och Länsstyrelse för att stimulera lokal utveckling med koppling till en skyddad EU-beteckning.

Bakgrund

Ett långsiktigt arbete med att främja skyddad EU-beteckning har pågått sedan 2014. Då genomfördes på uppdrag av Jordbruksverket en kartläggning för att identifiera potentiella produkter som kunde få en skyddad EU-beteckning. Producentföreningar har sedan dess fått stöd med sin ansökan om skyddad EU-beteckning och Sverige har idag 21 skyddade produkter och fler som väntar på beslut.