Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Vänerlöjrom

Löjromstoast

Vänerlöjrom. Foto: Michael Hoffman.

Kategori

Fisk och Skaldjur

I produktion sedan

Många hundra år

Vänerlöjrom är rom från fisken siklöja som lever i sjön Vänern. Arbetet med att få fram den kräver mycket erfarenhet och kunskap om den stora sjön och fisken som lever där. Fiskare i Vänern hoppas kunna sprida kunskapen om delikatessen till fler. Löjromsfisket pågår under en kort och intensiv period mellan den 17 oktober och den 17 december då det är tillåtet att fiska siklöja i Vänern. 

Ingredienser/innehåll

Vänerlöjrom består enbart av rom från siklöja och salt utan jod. Saltmängden ligger på 4 - 4,5 procent. Rommen säljs färsk, fryst eller tinad.

Processen

Siklöja fiskas med nät. Fisket bedrivs under leken som varar två månader på senhösten. Siklöjan måste fångas i just rätt fas av lekperioden för att rommen ska hålla högsta kvalitet. I Vänern börjar siklöjans lekperiod i slutet av oktober och pågår december månad ut.

Vattentemperatur, strömmar och sjöbottnens utseende påverkar siklöjans beteende under leken. Det är något fiskarna därför behöver erfarenhet av för att kunna fånga fisken.

Så snart fångsten landats kläms rommen ur siklöjan. Det är ett drygt arbete som sker manuellt och som kräver rätt handlag. Hos en lekmogen hona kan 5-10 procent av kroppsvikten bestå av rom. En mogen siklöja väger i genomsnitt 30 gram. Det krävs därför åtskilliga honor för att få ihop större kvantiteter av löjrommen. Därefter vispas rommen för att rensas från blod, hinnor och trasiga romkorn. Sedan sköljs rommen i kallt rent vatten och samlas i sildukar för att rinna av.

Vänerlöjrom är något mindre än löjrom från Bottenviken och kornen har en ljusare, orange färg. För att inte rommen ska tappa färg eller svälla är det viktigt att de olika arbetsmomenten går snabbt. Sväller rommen ökar det risken för att kornen brister. Det skulle i sin tur göra att rommen blir rinnig och inte så fast i konsistensen som man önskar. Slutligen torkas rommen i kylrum i upp till två dygn och saltas efter det.

Skyddad EU-beteckning

Vänerlöjrom ekonomisk förening har ansökt hos EU om Skyddad ursprungsbeteckning (SUB). Skyddet godkändes den 17 november 2021.

Geografisk utbredning/koppling

I Sveriges fiskas siklöja för rommens skull i Vänern och i Bottenviken. Det har gått cirka 10 000 år sedan Vänern och Östersjön skildes åt. Sedan dess har skillnaderna i miljö och ekosystem gjort att de båda bestånden av siklöja utvecklats olika och idag är de genetiskt helt olika. När ansökan om skyddad ursprungsbeteckning skickades in 2017 beräknades 30 fiskare fiska siklöja i Vänern för rommens skull. Många av dem finns i södra och sydöstra delen av Vänern på Kållandsö och Torsö. Vänerlöjrom säljs framförallt i västra Sverige där de största mängderna går till grossister eller via fiskauktionen i Göteborg.

Historia

Siklöjan, fiskades förr främst som matfisk. Under mitten av 1900-talet minskade intresset för den lilla laxfisken. Men under andra halvan av 1960-talet slog löjromsfisket igenom. Det var en man som hette Artur Johansson från Kalix vid just Bottenviken som sägs ha introducerat fiskarna vid Kållandsö och fiskeläget Spiken för löjromsfiske. Sedan dess har Vänerlöjrommen stadigt vuxit i betydelse för fiskarnas ekonomi.

Uppdaterad

Skyddad ursprungsbeteckning

Källor

  • Drotz, M.K. & Nilsson, G.2013: Mannen från Kalix och Vänerguldet i ”Fisket och Fiskaren i Vänern”
  • Vänermuseet