Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Litteratur om matkultur

Öppnade burkar med surströmming

Surströmming är en traditionell svensk rätt som går att läsa om i historisk litteratur om svensk mat. Foto: Tomas Oneborg/TT.

Utöver den renodlade forskningsöversikten som finns att tillgå på denna kunskapsbank finns också sammanställningar av översiktsverk och mer populära texter om regional mat.

Litteratur om matkultur

Utöver den renodlade forskningsöversikten som finns att tillgå på denna kunskapsbank finns också sammanställningar av översiktsverk och mer populära texter om regional mat.

Materialet om regional mat är indelat efter landskap, då den mesta av litteraturen utgår från denna indelning. Men en sådan indelning är inte oproblematisk. Kulturgränserna vad gäller mat, dryck och måltider har alltid varit flytande och dessutom sällan stämt överens med den politiska indelning som landskapen innebar.

De välbärgades mat mest dokumenterad

Andra kulturgränser, som den mellan olika sociala skikt i samhället har ofta varit mer betydelsefulla än geografin, också i äldre tider. Det finns en tydlig slagsida i litteraturen om svensk mat och dryck. Den fokuserar generellt på de välbärgade delarna av de självägande böndernas mat- och måltidskultur. Socialt marginaliserade grupper, som arbetarklassen och inte minst de minoritetsbefolkningar som funnits och finns i Sverige är sällan representerade i litteraturen.

Vikten av källkritik

Det finns stora variationer i kvaliteten på texterna om regional mat. Medan vissa skrivits av framstående forskare som velat göra gedigen forskning, består annat av mer osystematiserade sammanställningar av recept. Framförallt saknas ofta den kritiska blicken som forskningen eftersträvar, åtminstone i teorin. Det ska därför påpekas att alla texter, även forskningsbaserade, ska behandlas med kritisk distans. Det finns inte en sanning om vad som utmärker en kulinarisk region.

Ytterligare en källkritisk betraktelse är att de recept och beskrivningar som nedtecknats ofta rör mat som åts vid särskilda tillfällen. Det är alltså ”sällanmaten”, snarare än vardagsmaten som blir synlig i böckerna.

Gastronomisk Kalender

Litteraturlistorna på denna kunskapsbank innehåller framför allt större verk och fallstudier. Därutöver finns många kortare artiklar som publicerats under åren, bland annat i hembygdsförbunds och museers årsskrifter. Inte minst Nordiska museet har givit ut en rad böcker under åren och har också flera utställningar på temat mat och historia. Gastronomisk Kalender som utgivits varje år sedan 1960 innehåller artiklar om mattraditioner, rätter och livsmedel av intresse för den som arbetar med gastronomiska regioner. Artiklarna är sökbara via Gastronomiska akademiens webbplats. Länk till annan webbplats.

Skribent

Håkan Jönsson, etnolog vid Lunds Universitet

Paulina Rytkönen, docent i ekonomisk historia vid Södertörns högskola

Uppdaterad