Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Insatser för traditionell småskalig matkultur

Tallrik med filmjölk och bär

Foto: Scandinav, Lars Forsstedt

Insats

Traditionell småskalig matkultur

Jordbruksverket har haft i uppdrag att inom Landsbygdsprogrammet genomföra insatser för att främja traditionell småskalig matkultur. Flera utlysningar och upphandlingar har genomförts sedan 2015 och arbetet har utvärderats av extern aktör.

Jordbruksverket har i samverkan med Institutet för Språk och Folkminnen, Riksantikvarieämbetet och Sametinget haft i uppdrag från Regeringen att främja ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till mat- och livsmedelsframställning. Regeringsuppdraget är benämnt "Traditionell småskalig matkultur" och har pågått sedan 2015. Uppdraget slutredovisas 2025.

Myndigheterna har haft i uppdrag att tillsammans synliggöra, tillvarata och utveckla bland annat traditionell kunskap, mångfald av växtsorter och husdjursraser, kulturmiljöer och landskap. Webbplatsen Smaka Sverige som spridit kunskap om svensk mat, dryck och matkultur är en del av denna satsning.

Insatser genom upphandling och utlysning

Insatser har genomförts via upphandlingar och utlysningar inom följande områden:

 • Traditionell småskalig matkultur, kompetensbank, 2016
 • Kartläggning av Sveriges fäbodbruk 2016
 • Gastronomiska Regioner, del 2, 2016
 • Kurs- och utbildningsverksamhet inom grönt kulturarv och svenska lantraser, 2016 och 2019
 • Samisk Mat, 2017
 • Regionala rätter på menyn i kulturhistoriska miljöer, 2017
 • Utveckling av traditionell småskalig matkultur, 2017
 • Investeringar för utveckling av kulturmiljöer med gastronomiska inslag, 2017
 • Traditionell småskalig matkultur, kompetensbank, 2018
 • Informationsinsats kring kulturarv kopplat till mat, dryck och måltider, 2019
 • Samarbetsprojekt för utveckling av traditionell småskalig matkultur, 2019 och 2022
 • Smaka Sverige – webbplats – 2020
 • Utvärdering - Traditionell småskalig matkultur, 2021
 • Informationsinsats kring kulturarv kopplat till mat, dryck och måltider, 2022

Utvärdering av uppdraget "Traditionell småskalig matkultur"

Jordbruksverket har upphandlat en extern aktör som utvärderat myndigheternas arbete med regeringsuppdraget "Traditionell småskalig matkultur" och de resultat som har uppnåtts och kan uppnås. Utvärderingen pågick från oktober 2021 till december 2022 och resulterade i en rapport som presenterades för Regeringskansliet 2023.

Utvärderingen visar bland annat att insatsen TSM på en övergripande nivå har bidragit med ett träffsäkert stöd med en inriktning som väl möter målgruppens behov. De aktörer som fått stöd är generellt mycket nöjda och har utvecklats positivt tack vare stödet. Även om de aktörer som deltagit är nöjda så framträder också viss kritik mot myndighetens oförmåga att anpassa processen efter aktörernas verklighet. Framförallt är det handläggningstiden och de administrativa kraven som många projektledare är missnöjda med. Utvärderingen gör bedömningen att satsningens måluppfyllelse trots detta varit god. Flera av projekten som finansierats av satsningen har fått relativt stor medial uppmärksamhet och god tillströmning av deltagare eller publik, då projekten haft en sådan komponent. Genom satsningen har flera projekt varit särskilt framgångsrika i att föra samman aktörer som tillsammans har kunnat skapa ett värde.

Uppdaterad