Smaka Sverige

Gotlandsvete

Gotlandsvete

Gotlandsvete. Foto: Riina Noodapera.

Kategori

Spannmål

Landskap

Gotland

I produktion sedan

1960-talet

Gotlandsvete är ett samlingsnamn på flera vetesorter, som överlevde och fortsatte att odlas på Gotland när klimatet ändrades i resten av Sverige.

Produktbeskrivning

Gotlandsvete är samlingsnamnet på en rad äldre vetesorter, borstvete, emmer, enkorn och spelt, från Gotland.

Historia

Under den tidiga järnåldern utvecklades ett extensivt spannmålsbaserat jordbruk i Skandinavien. Avtryck av sädeskorn i lerkärl, fynd av förkolnade sädeskorn och analys av pollen visar att de värmeälskande sädesslagen emmer, enkorn och spelt dominerade i de tidiga spannmålsodlingarna. När klimatet försämrades och temperaturerna sjönk minskade odlingen av dessa vetesorter på fastlandet för att slutligen helt upphöra. På Gotland, med sitt gynnsammare klimat, fortsatte man att odla de gamla spannmålssorterna. Dessa kom successivt att utveckla genetiska varianter anpassade till de gotländska jordarnas speciella förhållanden samt till öns klimat med mycket torra vårar, torra somrar och blöta höstar.

De gamla sorterna odlades ofta i tillsammans i ett blandsädesbruk vilket garanterade skördar även vid torka och på magrare marker. Blandsäden gav också mjöl till bröd med omvittnat god smak.

Det var dessa egenskaper som gjorde att de gamla spannmålssorterna kom att odlas in på 1960-talet. Då inleddes en systematisk insamling av sädeskorn av de gamla gotländska lantsorterna, bland annat i Ardre socken. Därmed räddades de gamla spannmålssorterna.

Sedan början av 2000-talet odlas de gamla vetesorterna åter i kommersiell skala för sina speciella egenskapers skull.

Uppdaterad