Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Äpplen från Äppledalen

Kategori

Frukt, bär och svamp


Äpplen från Äppledalen är namnet på äpplen av sorterna: Aroma, Discovery, Elise, Elstar, Gloster, Gravensteiner, Ingrid-Marie, Rubinola, Rubinstep, Rubinstar, Santana, Transparent Blanche, Zari och Åkerö och som odlas i området kallat Äppledalen på sydöstra sidan av sjön Vättern.

Produktbeskrivning

Äpplen från Äppledalen som även har benämningen Svenska Äpplen från Äppledalen är namnet på äpplen (Malus domestica Borkh.) av följande sorter: Aroma, Discovery, Elise, Elstar, Gloster, Gravensteiner, Ingrid-Marie, Rubinola, Rubinstep, Rubinstar, Santana, Transparent Blanche, Zari och Åkerö och som odlas inom ett avgränsat geografiskt område på sydöstra sidan av sjön Vättern.

Samtliga steg från odling till skörd, lagring och packning ska äga rum i området som benämns Äppledalen och som är en dalgång på sydöstra sidan av sjön Vättern.

Äpplen från Äppledalen plockas för hand och packas i egna packerier. Äpplen från Äppledalen är inte vaxade och heller inte kemiskt behandlade efter skörd.

Processen/framställning av produkten

I Äppledalen planteras träden i sortrena odlingar med inplantering av pollineringsträd. Odlingen är klimatcertifierad enligt lP Sigill Frukt och grönt, vilket bland annat innebär strikta regler för bevattning, gödsling och användning av växtskyddsmedel. Gödsling sker efter behov med en blandning av organisk gödsel/kompost och konstgödning. Bevattning sker med sjövatten från Vättern. Beskärning av äppleträden anpassas till sort och växtplats för att maximera solinstrålningen. Pollinering sker med en blandning av honungsbin i kupor och vilda pollinerare. Skadedjursbekämpning sker efter behovsprövning.

Äpplen från Äppledalen plockas för hand. Vid plockningen ser plockaren till att plocka äpplena så att skaftet sitter kvar. Plockning sker vanligen efter den första frosten.

Nyskördade äpplen förvaras i kyla och i hög fuktighet och vid reducerad syrgasnivå. l kyllagret ligger frukten orörd till dess att den att den paketeras för leverans till kund. Då synas äpplena, och skadad frukt avlägsnas, storlekssorteras och packas.

Den packade frukten skickas till grossisten som har lokaler i Äppledalen. Närhet till grossisten medför miljövänligt korta transportvägar och bidrar också till fruktens höga kvalitet.

Den manuella hanteringen av Äpplen från Äppledalen gör att tunnskaligare äpplesorter kan odlas och hanteras utan att dessa far illa under plockning, lagring, och packning.

Historia

Bland odlarna av Äpplen från Äppledalen är odling av äpplen en familjetradition som gått i arv i flera generationer. Odlarna har därigenom skaffat sig en stor ackumulerad kunskap om förhållandena i de olika delarna av Äppledalen och kan välja äppelsorter som passar efter förutsättningarna på en viss plats i Äppledalen.

Skyddad EU- beteckning

Vätterfrukt har ansökt om skyddad geografisk beteckning för "Äpplen från Äppledalen"/"Svenska Äpplen från Äppledalen".

Geografisk utbredning/koppling

Produktionsområdet Äppledalen är beläget öster om sjön Vättern i den södra delen av biosfärsområdet Östra Vätterbranterna.

Från Vättern stiger landet brant upp till en höjd av drygt 300 meter. Genom branten, i riktning från sydväst mot nordost, skär en dalgång. Den sydvästra delen av dalen med omgivande sluttningar samt Landsjön utgör den del som fått namnet Äppledalen till följd av de omfattande fruktodlingarna som sedan sekelskiftet 1800/1900 präglar de bördiga jordarna i området.

Äppledalens läge, topografiska variation och närheten till sjön Vättern ger perfekta förutsättningar för odling av äpplen. Äppledalens kuperade mosaiklandskap har hög biologisk mångfald och goda förutsättningar för vilda pollinerare.

Klimatet påverkas av närheten till sjön Vättern med sitt stora vattenmagasin. På vårarna för de sydvästliga vindarna med sig kallare luft från Vättern. Den kalla luften försenar blomningen hos äppleträden i dalen med ca två veckor och minskar därmed risken för frostskador under blomningen.

På hösten för de sydvästliga vindarna med sig varmare luft från Vättern vilket förlänger växtsäsongen med ca 14 dagar och minska risken för att odlingarna drabbas av sträng frost (flera minusgrader) vilket annars skulle skada frukten.

Under odlingssäsongen varierar dygnstemperaturen. Variation i dygnstemperaturen under äpplenas mognadsprocess påverkar såväl färgutvecklingen hos äpplen som äpplenas innehåll av socker och fruktsyra och bidrar därmed till de egenskaper som karaktäriserar "Äpplen från Äppledalen"/"Svenska Äpplen från Äppledalen".

Genom närheten till Vättern är tillgången på vatten för bevattning av odlingarna god. Risken för torka, ett problem för många andra äppleodlingar, är därmed liten.

Uppdaterad