Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Så här ansöker du om skyddad beteckning

Vänerlöjrom.

I samband med ansökan måste produkten och dess geografiska anknytning anges. Vänerlöjrom är ett exempel på en produkt som kan kopplas till ett specifikt geografiskt område. Foto: Jordbruksverket

Kategori

Skyddade EU-beteckningar

Livsmedel och jordbruksprodukter med ett tydligt geografiskt ursprung kan få produktnamnet skyddat med skyddad ursprungsbeteckning, SUB, alternativt skyddad geografisk beteckning, SGB. Ansökan skickas till Livsmedelsverket som efter godkännandeprocess i Sverige tar den vidare för godkännande i EU.

Vem får ansöka?

Ansökningar om registrering av ett namn som SUB, skyddad ursprungsbeteckning, eller SGB, skyddad geografisk beteckning, får endast lämnas in av en grupp som arbetar med den produkt vars namn ska registreras.

En enskild fysisk eller juridisk person får betraktas som en grupp om personen i fråga är den enda producenten som är beredd att lämna in en ansökan och om det berörda geografiska området har särdrag som skiljer sig väsentligt från dem i angränsande områden eller om produkten har andra egenskaper än de produkter som framställs i angränsande områden.

Varför ska du ansöka?

Anledningarna till att producenter ansöker om skyddad beteckning varierar, men handlar oftast om fördelar med märkningen när det gäller möjligheten att bevara traditionellt kulturarv, bevara arbetstillfällen och skydda produkten från plagiat och varumärkesintrång.

Flera undersökningar visar också att produkter med skyddade ursprungs- och geografiska beteckningar kan ta ut ett högre pris än motsvarande icke-skyddade produkter. I genomsnitt är prispremien för förädlade livsmedelsprodukter ca 55 %. För obearbetade jordbruksprodukter är prispremien knappt 20 %. Prispremien beror inte enbart på förädlingsgraden. Producentsamverkan och styrkan i denna samverkan har en avgörande betydelse för produktens framgång på marknaden.

En jordbruks- och livsmedelsprodukt med skyddad beteckning kan också vara en fördel i utvecklingen av lokal måltidsturism i samarbete med andra aktörer i det geografiska området.

Krav för att få skyddad beteckning

 • Lagstiftningen avser i första hand sådana livsmedel och jordbruksprodukter som produceras av mer än en producent inom ett avgränsat geografiskt område.
 • Livsmedlet/jordbruksprodukten skall dessutom ha egenskaper som kan kopplas till dess geografiska ursprungsområde. Kopplingen kan exempelvis göras till platsens naturförhållanden, dess historia och/eller platsens hantverkstradition.
 • När det gäller skyddad ursprungsbeteckning skall samtliga råvaror komma från det geografiska området. Dessutom skall produktionen av den slutliga produkten ske i området. För skyddad geografisk beteckning räcker det med att produktionen av slutprodukten sker inom det geografiska området.

Möjlighet till skydd om kraven inte uppfylls

I de fall något av ovanstående krav inte går att uppfylla, om det exempelvis bara finns en producent eller om produkten är relativt ny, finns det inom EU möjligheten att skydda namn och produkt genom att ansöka om så kallat gemenskapsvarumärke. Aktuell lagstiftning finns i förordning 207/2009.

Så här ansöker du om skyddad beteckning

En ansökan om skyddad geografisk- eller ursprungsbeteckning kan beskrivas som en tvåstegsprocess.

Steg 1 – ansökan till Livsmedelsverket

Steg ett är ett nationellt förfarande där Livsmedelsverket Länk till annan webbplats. står som mottagare av ansökan.

Livsmedelsverkets uppgift är att bedöma om produkten och ansökan uppfyller förordningens kriterier för skyddad geografisk- eller ursprungsbeteckning. Dessutom ska ansökan granskas i en nationell invändningsprocess då olika myndigheter och intressenter erbjuds möjlighet att yttra sig över ansökan.

För att det ska vara möjligt att granska ansökan och bedöma om den uppfyller kriterierna, måste den innehålla samtliga uppgifter som efterfrågas av EU. Under den nationella godkännandeprocessen lämnar Livsmedelsverket synpunkter på ansökan. Det betyder att ansökan kommer att ”bollas” mellan myndigheten och den sökande gruppen till dess att den godkänts (eller avslås).

Steg 2 – ansökningsprocess hos EU-kommissionen

När ansökan godkänts av Livsmedelsverket skickas den vidare till EU för registrering, offentliggörande och bedömning.

Den ansökan som skickas till EU ska i princip bestå av en sammanfattning av den ansökan som lämnades till Livsmedelsverket. Sammanfattningen ska följa en bestämd mall och kraven på vad som ska ingå i sammanfattningen är mycket detaljerade. Sammanfattningen, som sammanställs av Livsmedelsverket efter det att ansökan godkänts i den nationella processen, bör inte omfatta mer än 3-5 sidor och ska innehålla allt som den sökande vill åberopa för att styrka ansökan.

Läs mer om ansökningsprocessen för SUB och SGB på Livsmedelsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Regler för utformning av ansökan

En ansökan om registrering av en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning ska innehålla:

 • Namnet på den ansökande gruppen.
 • En produktspecifikation
 • Ett sammanfattande dokument

Regler för produktspecifikationen

Produktspecifikationen ska innehålla:

 • Produktens namn. Namnet skall anges på originalspråket. Generiska termer får inte registreras som ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning. Namnet får inte vara registrerat som varumärke.
 • Produktklass
 • En beskrivning av produkten med uppgift om produktens viktigaste fysikaliska, kemiska, mikrobiologiska eller organoleptiska egenskaper.

Om ansökan gäller en bearbetad produkt skall beskrivningen innehålla uppgifter om de råvaror som används i produktionen. Om ansökan gäller SUB skall samtliga råvaror som används komma från det avgränsade geografiska området där produkten tillverkas. Råvaror som levande djur, kött och mjölk kan under vissa förutsättningar, komma från ett vidare geografiskt område. Producenten måste kunna styrka råvarornas ursprung.

Om produkten är av animaliskt ursprung ska typ av foder samt kvalitet och ursprung beskrivas. Om ansökan avser SUB ska fodret uteslutande ha sitt ursprung i det avgränsade geografiska området.

 • En definition av det geografiska området. Avgränsningen av området ska vara så exakt som möjligt och göras med hänvisning till fysiska eller administrativa gränser. Beskrivningen kan med fördel kompletteras med en karta.
 • Bevis för att produkten har sitt ursprung i det angivna geografiska området.
 • Beskrivningen skall innehålla uppgifter om de eventuella lokala, traditionella och hävdvunna metoder som används. Det är viktigt att beskrivningen är väl genomtänkt. Om ansökan godkänns måste det angivna produktionssättet fortsättningsvis tillämpas av samtliga producenter.
 • Uppgifter som fastställer sambandet mellan produktens kvalitet eller egenskaper och den geografiska omgivningen (SUB) eller fastställer sambandet mellan en viss kvalitet, anseendet eller en annan egenskap hos produkten och det geografiska ursprunget (SGB).
 • Eventuella märkningsregler för den aktuella produkten.

Regler för sammanfattande dokument till EU-kommissionen

Dokumentet ska sammanställas med Bilaga I i förordning 668/2014 som förlaga. Dokumentet får högst omfatta 2 500 ord.

Dokument ska innehålla:

 • Namnet på produkten.
 • En beskrivning av produkten och eventuella regler för förpackning.
 • En kortfattad beskrivning av det geografiska området.
 • En beskrivning av sambandet mellan produkten och den geografiska omgivningen.

Tips till dig som vill ansöka

Några viktiga saker att tänka på inför en ansökan om skyddad beteckning:

 • Produkten ska ha ett svenskt/dialektalt namn med anknytning till produktionsplatsen
 • Arbeta med, förbättra och dokumentera produktionsprocessen (processkvalitet)
 • Arbeta med, förbättra och dokumentera produktens egenskaper (produktkvalitet)
 • Dokumentera historia och historier om produkten och trakten/landskapet kring produktionsplatsen
 • Bevara produktionen på platsen så att den inte tappar sin koppling till trakten/landskapet

Uppdaterad