Smaka Sverige

Ansökan om skyddad beteckning

Vänerlöjrom.

I samband med ansökan måste produkten och dess geografiska anknytning anges. Vänerlöjrom är ett exempel på en produkt som kan kopplas till ett specifikt geografiskt område. Foto: Jordbruksverket

Kategori

Skyddade EU-beteckningar

Ansökningar om registrering av ett namn som SUB, skyddad ursprungsbeteckning, eller SGB, skyddad geografisk beteckning, får endast lämnas in av en grupp som arbetar med den produkt/de produkter vilkas namn ska registreras.

En enskild fysisk eller juridisk person får betraktas som en grupp om personen i fråga är den enda producenten som är beredd att lämna in en ansökan och om det berörda geografiska området har särdrag som skiljer sig väsentligt från dem i angränsande områden eller om produkten har andra egenskaper än de produkter som framställs i angränsande områden.

Ansökan skickas till Livsmedelsverket som granskar den för att se om den är motiverad och uppfyller kriterierna i förordningen. Myndigheten inleder också ett nationellt invändningsförfarande, vilket bland annat innebär att ansökan ska offentliggöras samt att nationella fysiska eller juridiska personer kan framföra synpunkter på/invändningar mot ansökan.

Det finns regler kring de skyddade beteckningarna som syftar till att hjälpa producenterna att informera konsumenterna om produkterna och livsmedlens egenskaper och särskilda kvaliteter.

Regler för utformning av ansökan

En ansökan om registrering av en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning skall innehålla:

 • Namnet på den ansökande gruppen.
 • En produktspecifikation
 • Ett sammanfattande dokument

Produktspecifikation

Produktspecifikationen ska innehålla:

 • Produktens namn. Namnet skall anges på originalspråket. Generiska termer får inte registreras som ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning. Namnet får inte vara registrerat som varumärke.
 • Produktklass
 • En beskrivning av produkten med uppgift om produktens viktigaste fysikaliska, kemiska, mikrobiologiska eller organoleptiska egenskaper.

Om ansökan gäller en bearbetad produkt skall beskrivningen innehålla uppgifter om de råvaror som används i produktionen. Om ansökan gäller SUB skall samtliga råvaror som används komma från det avgränsade geografiska området där produkten tillverkas. Råvaror som levande djur, kött och mjölk kan under vissa förutsättningar, komma från ett vidare geografiskt område. Producenten måste kunna styrka råvarornas ursprung.

Om produkten är av animaliskt ursprung ska typ av foder samt kvalitet och ursprung beskrivas. Om ansökan avser SUB ska fodret uteslutande ha sitt ursprung i det avgränsade geografiska området.

 • En definition av det geografiska området. Avgränsningen av området ska vara så exakt som möjligt och göras med hänvisning till fysiska eller administrativa gränser. Beskrivningen kan med fördel kompletteras med en karta.
 • Bevis för att produkten har sitt ursprung i det angivna geografiska området.
 • Beskrivningen skall innehålla uppgifter om de eventuella lokala, traditionella och hävdvunna metoder som används. Det är viktigt att beskrivningen är väl genomtänkt. Om ansökan godkänns måste det angivna produktionssättet fortsättningsvis tillämpas av samtliga producenter.
 • Uppgifter som fastställer sambandet mellan produktens kvalitet eller egenskaper och den geografiska omgivningen (SUB) eller fastställer sambandet mellan en viss kvalitet, anseendet eller en annan egenskap hos produkten och det geografiska ursprunget (SGB).
 • Eventuella märkningsregler för den aktuella produkten.

Sammanfattande dokument

Dokumentet ska sammanställas med Bilaga I i förordning 668/2014 som förlaga. Dokumentet får högst omfatta 2 500 ord.

Dokument ska innehålla:

 • Namnet på produkten.
 • En beskrivning av produkten och eventuella regler för förpackning.
 • En kortfattad beskrivning av det geografiska området.
 • En beskrivning av sambandet mellan produkten och den geografiska omgivningen.

Uppdaterad