Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.
Matens kulturarv

Renrätt. Foto: Jordbruksverket

Publicerades

Matens kulturarv fokus i regeringsuppdrag

Inför 2015 fick Jordbruksverket i uppdrag att tillsammans med Institutet för språk och folkminnen, Riksantikvarieämbetet och Sametinget arbeta för ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till mat och livsmedelsframställning. Uppdraget syftar till att lyfta våra traditioner och den kunskap som finns för att stärka konkurrenskraften hos och tydliggöra bilden av svensk mat, dryck och måltid.

Myndigheterna ska enligt uppdraget stärka sitt samarbete inom de här frågorna och arbeta med utveckling utifrån ordinarie verksamheter.  Inom ramen för landsbygdsprogrammet finns finansieringsmöjligheter anvisade med 60 miljoner kronor för kompetensutveckling, rådgivning, informationsinsatser och pilotprojekt.

Hållbar matproduktion och konsumtion

Jordbruksverket avslutade 2014 ett regeringsuppdrag om att utveckla gastronomiska regioner, där en viktig del var att kartlägga regionala produkter med potential för ursprungsbeteckningar enligt EU:s regelverk. Andra uppgifter var att kartlägga kunskap kring våra traditionella arter och sorter och dess gastronomiska egenskaper. Vilka möjligheter innebär de för att skapa nya mat- och måltidsupplevelser? Hållbar matproduktion och konsumtion är ett prioriterat område inom Jordbruksverket inkluderat de tre perspektiven ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Kulturarvet - en potential för framtiden

Riksantikvarieämbetet arbetar för att kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas. Bland annat ansvarar myndigheten för ett kulturvårdslaboratorium som är anpassat för kulturmiljövårdens och museernas behov. En funktion som är användbar för allmänheten är Kringla, som är en samsökstjänst om information från svenska museer, arkiv och register. Hur kan våra kulturmiljöer bli mer delaktiga i matens utveckling och i vår besöksnäring?

Möjligheter med språket och det immateriella kulturarvet

Institutet för språk och folkminnen samlar in, bevarar och forskar om dialekter, ortnamn, personnamn och folkminnen. Språkrådet är Sveriges officiella språkvårdsorgan och myndighetens uppdrag är att öka, levandegöra och sprida kunskap samt att ge råd i språkfrågor. Myndigheten ansvarar också för Sveriges arbete med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Våra dialektala ord och språket om mat – hur bidrar de till utvecklingen av mat, dryck och måltid?

Måltidsupplevelser med samisk kultur

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament, med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige. Sametinget arbetar bland annat för att synliggöra samisk mat för att samiska livsmedelsförädlare och företag inom besöksnäringen ska nå ut till fler. Naturen, konsthantverket, företagandet och maten är integrerade delar i den samiska kulturen. Hur kan den unika samiska kulturen synliggöras i utveckling av mat, dryck och måltidsupplevelser?

Slutredovisning år 2019

Senast den 8 maj 2015 ska Jordbruksverket redovisa till Regeringskansliet, Näringsdepartementet hur det gemensamma arbetet kommer att läggas upp. Uppdraget ska delredovisas av Jordbruksverket efter samråd med övriga myndigheter senast den 5 maj 2017 och slutredovisas senast den 26 april 2019.