Smaka Sverige

Mejeri­produkter

Västerbottenost. Foto: Leif R Jansson/TT

Kategori


Det finns gott om litteratur i arkiv och på museer som handlar om äldre produktionsmetoder i hemmet, men även vetenskapliga texter där man kan följa livsmedelsindustrins framsteg genom tiden.

Kunskap om gamla svenska produktionsmetoder kan vara relevant för dagens matproducenter, och bidra till en ökad förståelse för varför dagens produkter ser ut och smakar som de gör. För att lära sig mer om mejeriprodukter kan man vända sig till de olika källor som listas nedan.

Carlberg, E., Bergman, T. och Hesselberg O. 1940. Mejerilära. Stockholm: lantbruksförbundets tidskrift.

Clinell, Lille. 1987. Folk och Festmat i Hälsingland, Delsbo: Åsak Förlag.

Grotenfelt, Nils. 1886. Kort handledning i mjölkhushållningens grunder och smörberedning för lägre mejeriskolor och mindre lantbruk: med 10 träsnitt. Stockholm: Beijer.

Hallinder, Annika. 1994. Om ost och ystning. Umeå: Tidskriften Västerbotten.

Hjorth, C. V. 1919. Lärokurs i mjölkhushållning. Stockholm: Fritze.

Jönsson, H, 2005. Mjölk. Stockholm/Stehag: Brtus Östlings bokförlag Symposion.

Larsson, I. 1988. Tätmjölk, tätgräs, surmjölk och skyr: en datorstödd ordgeografisk studie över nordiska ord rörande äldre tiders mjölkhushållning. Stockholm studies in Scandinavian philology, 18. Stockholm: Stockholms universitet.

Ljunggren, Sigge. 1921. Lärobok i mjölkhushållning: För lantbruks-, lantmanna- och lanthushållsskolor samt självstudium. Linköping: H. Carlsson Bokh.

Nyman, Å. 1963. ’Fäbodmat. I: Lidman, H. (red.) Fäbodar. Stockholm: LT.

Ragnar, Martin. 2013. Svensk Ostkultur i recept och formspråk: ett arv att förvalta, Stockholm: Carlsson.

Ränk, Gustav, 1966. Från mjölk till ost: drag ur den äldre mjölkhushållningen i Sverige. Stockholm: Nordiska museets handlingar.

Samuelsson, E. 1948. Ostberedning: föreläsningar i högre mejerikurs. Malmö: Sv. Mejeritidningen.

Västerbottens läns hembygdsförbund. 1920. Om ystning och ostformar. Serie: Om ost och ystning. Umeå: Västerbottens Läns Hembygdsförbund. Västerbottens museum. Finns elektroniskt och på 67 bibliotek.

A.H.W.; ”Beskrifning huru Smålands ost göres” i Kungl. Svenska vetenskapsakademiens handlingar 1743 (4), Stockholm.

Almström, Per Olof. 1845. Handelsvaru-kännedom eller underrättelse om de förnämsta handels-artiklars ursprung, produktionsställen och beståndsdelar, samt kännetecken på deras godhet, äfvensom om de förfalskningar och förskämningar hvilka de äro underkastade, jemte medlen att upptäcka de förra och förekomma eller afhjelpa de sednare genom behörig undersökning, förvaring och behandling, Stockholm.

Anon.; En liten ganska härlig och nyttig tractat om ost, 1773, Stockholm: Holmerus.

Anon.; Den swenska kocken; eller handbok i den i Swerige nu brukliga så väl tarfliga, som i synnerhet finare matlagningen : Jemte utförliga föreskrifter för tillredning af bakverk, sylter, glacer, bärviner och safter, finare varma och kalla drycker, äfvensom öl, mjöd och vanliga drickes-sorter; åtskilliga förvaringar genom inläggning, insaltning, torkning. m.m.; beredning af ättikor, sirap, senap, o.s.w., 2:a omarbetade upplagan, W. Lundequist, Uppsala 1840

Anon.; Handbok i kok-konsten eller hjelpreda i såwäl finare som tarflig matlagning, jemte fullständig anwisning till beredande af wälsmakande drycker, såsom bärsafter, winer, likörer m.m., konfektyrer, finare bakwerk, sylter, bränwinsbränning, ättik-beredning, brygd, brödbakning, beredning af smör och ost, samt några oumbärliga hushållsrön och åtskilliga förwaringssätt., L:s Gust. Rylander,

Björke, Harry; Mjölk, Smör och Ost, Stockholm 1937

Broocman, Reinerus; Hus-hålds-bok. Del 2., Then swenska hus-hålds-bokens andre del om jern-wärck, jagt och foglafänge, mältande, bryggande, bakande, brännande, distillerande, liusstöpande, twålsiudande, wins præparerande och skötzel, winranckor, fergande, siöar och fiskerier: husmedel för siuka, örters brukande til läkedomar och til slut många utwalda hus-hålds-grep, sammandragen utur gamla och nya hus-hålds-böker, samt förfarna mäns trowerdiga manuscripter och berettelser., Norrköping 1739

Cajander, Zacharias; Ostberedning: anvisning att i större och mindre qvantiteter bereda de flesta i handeln förekommande ostsorter, såsom Vanlig mejeriost, Chesterost, Cheddarost, Dunlop-ost, Stiltonost, Schweizerost, Edamerost, Stoltzerost, Limburgerost, Westphalisk brickost, Thyboost, Norsk gammalost, Skånsk sötmjölkost, Småländsk prestost, Kumminost, Söt- och Tjärnmjölksost, flera sorters Skummjölksost, Sockerost, Potatisost m.fl., Sigfrid Flodins förlag, Stockholm 1871

Carlberg, Erik; Hesselberg, Oscar; Mejerilära, Naturvetenskapliga förlaget, Stockholm 1934

Cowan-Nyberg, Johan; Om tillverkning af Westerbottens sötmjölksost jemte normalritningar och

Cronholm, Christian; Blekings beskrivning, Blekingia, Malmö 1976

Dahlman, Carl; Swenska red-dejan eller wälöfwada hushållerskan, huru den må skiöta och wårda den boskap och de foglar, som hon är answarig före; styra sina inne-syszlor, och draga omsorg för lin och hampa, kål och krydder. Dem af det hederwärda qwinnokönet til tienst, som sig om en sådan wetenskap i hushållningen bemöda. I stället för andra delen til herr Eric Salanders gårdsfogde instruction, vti möjeligaste korthet sammanfattad af K.D. Och med en bifogad tilökning eller en för alla menniskior : wäl inrättad sundhets- bok, til trycket befordrad. Med kongl. maij:ts allernådigsta privilegio., Gottfried Kiesewetter, Stockholm 1743

Elers, Ebbe; Några anvisningar för erhållande af goda produkter vid beredande af smör och ost i hemmet, Gävle 1902

Ericson, Theodor; Ur en mejerimans minnen, Stockholm 1929

Ericsson, Maria; Mejeri-Reglor, A. P. Landin, Gävle 1866

Erixon, Sigurd; ”Elda över och under” i Saxons bok på 75-årsdagen, Seelig, Stockholm 1934

Engström, Nils, Rosengren, L. F.; Handbok i mejerihushållning, ingår som band III i serien Lantbrukets bok, C. E. Fritzes bokförlagsaktiebolag, Stockholm 1907

von Essen, D. A.; ”Berättelse, till Skaraborgs Kongl. Landthushållnings-Sällskap, om ett wid Skåfteby Egendom anlagt Ysteri” i Skaraborg läns hushållningssällskap. Handlingar, 1819, 87–91

Fagræus, Jonas Theodor; Grunderna til ystning, jemte konsten at ysta chester ost, Göteborgs Kungliga Vetenskaps- och vitterhetssamhälles handlingar [F.1:] Vet.-avd. Stycke 3, Göteborg 1785

Forsberg, Karl Johan; Anvisning till beredning av Edamerost, Kejserliga Senatens tryckeri, Helsingfors 1872

Frestadius, A.; Litet om ostberedning med särskildt afseende fästadt å förhållandena i Sverige, Sahlströms bokhandel, Linköping 1899

Gerle, F.; Kort hjelpreda i smör- och ostberedning, Tryckeri-Bolagets officin., Karlshamn 1868

Gerle, F.; Uppsatser i husdjurs- och mejeriskötsel. I. Om skummjölkens tillgodogörande, Nils Quidings förlag, Karlshamn 1873

Gussander, P. U.; Fullständig underrättelse om bästa sättet att erhålla den högsta nu kända winsten af mjölken, Gävle 1852

Hagdahl, Charles Emil; Mejerierna i hertigdömena Schleswig och Holstein, på stället beskrifne med tillämpning på svenska förhållanden. Andra, tillökade upplagan., Joh. Beckman, Stockholm 1856

Hallander, Håkan; Svenska Lantraser, Blå ankan, Veberöd 1989

Hamm, W.; Anwisning att uppföda och föröka mjölkkor, behandla deras sjukdomar, bereda smör och flere slags ost, m. m.; Joh. Beckman, Stockholm 1852

Hamm, W.; Anwisning att uppföda, föröka och göda getter, bota deras sjukdomar, bereda getost och smör, med mera; Joh. Beckman, Stockholm 1852

Johansson, Pehr; ”Ost- och smörberedning under 1500-talet”, Svenska mejeritidningen 1941, 314–315

Johansson, Pehr; ”Beredning av småländsk prästost”, Svenska mejeritidningen 1942, 302–303

Landberg, Nils; Kort handledning i ostberedning, Bergs boktryckeri, Stockholm 1893

Lennmalm, C. E.; Handbok i handelsvarukännedom, Zacharias Hæggströms förlag, Stockholm 1868

Liljhagen, Gustaf; ”Västgöta-, Västerbottens- och Sörmlandsost.”, Svenska Mejeritidningen 1924, 16(49), 367–370

Liljhagen, Gustaf; ”Våra ostsorters benämning”, Svenska Mejeritidningen 1924 16(47), 355–357

Lindskog, Carl; Svenska Ostsorter, 2:a utökade upplagan, AB Boktryck, Helsingborg 1969

Mattson, Carl-Otto; ”Edsvära mejeri – en kort historik”, i Kvänumsbygden 1998, Kvänumsbygdens hembygdskrets, Kvänum 1998

Nilsson, Anne; Gör din egen ost, ICA Bokförlag, Motala 1982

Petersen, C.; Boysen, C.; Fleischmann, Wilhelm; Studien über das Molkereiwesen: Reiseskizzen aus Dänemark, Schweden und Finnland, Verlag von A. W. Kafemann, Danzig 1875

Ragnar, Martin; ”Aptit på ost – och på aptitost!”, Gårdsmejeristen 2010, 14(2), 46

Ragnar, Martin; ”Vaxning av hårdost – en lång svensk tradition”, Gårdsmejeristen 2012, 16(3)

Rehnström, Wilhelm; Stockumla-ostens beredningssätt m.m., F. & G. Beijers förlag, Stockholm 1888

Rosengren, L. F.; ”Ostberedningstekniken förr och nu”, Kungl. Lantbruksakademiens handlingar och tidskrift 1915

Rosengren, L. F.; Handbok i mejerihushållning, C. E. Fritzes bokförlags AB, Stockholm 1919

Samuelsson, E.; ”Herrgårdsost samt något om dess tillverkning”, Svenska Mejeritidningen 1945, 439–442

Samuelsson, E.; Ostberedning, AB Perfekta tryck, Arlöv 1948

Schartau, Gustafva; Fullständig underrättelse om smör- och ostberedning samt mjölkhushållning; efter de bästa inhemska och utländska methoder twänne plancher, Hjerta, Stockholm 1844

Schjöler, S. M.; Mejeriskötseln, Albert Bonniers förlag, Stockholm 1890

Segerdahl, Augusta Maria; Några ord om husdjurs skötsel och utfodring samt smör- och ostberedning, Samuel Rumstedt, Stockholm 1863

Staffansson, Jan-Åke; Svenskt smör. Produktion, konsumtion och utrikeshandel 1861–1913, Lund university press, Team offset AB, Malmö 1995

Svensson, Jonas Magnus; Mjölkhushållning wid mindre jordbruk, A. Nilsson, Eksjö 1870

Weltzin, Carolina; Anwisning till tarfwelig matredning. Jemte beskrifning om bärs och frukters syltning; grönsakers och rötters förwaringssätt; kötts och fisks saltning och förwarande; om brödbakning, smörs tillredning och ostgöring; om ättickor, bränwiner : och bärwatten, m.m., Henrik A. Nordström, Stockholm 1805

Wilton, Stig; Nathorst-Böös, Ernst; Om ost, P. A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm 1959

Skribent

Håkan Jönsson, etnolog vid Lunds Universitet

Paulina Rytkönen, docent i ekonomisk historia vid Södertörns högskola

Uppdaterad 23 januari 2015