Skyddade EU-beteckningar

Symboler för skyddad geografisk beteckning och skyddad ursprungsbeteckning.

Producenter av livsmedel och jordbruksprodukter som har ett tydligt geografiskt ursprung kan få produktnamnet skyddat av EU, antingen som ursprungsbeteckning, SUB, eller som geografisk beteckning, SGB.

Syftet är att stödja jordbruks- och bearbetningsverksamhet för livsmedel och jordbruksprodukter av hög kvalitet och på så sätt bidra till att målen för landsbygdens utveckling uppnås. Ett bärande inslag i arbetet har varit att skapa möjligheter för producenter att skydda mot plagiat och mot otillbörligt användande av geografiska produktnamn.

Idag har mer än 1 500 produktnamn skyddats med hjälp av lagstiftningen. Bland dessa finns välkända italienska och franska produkter såsom parmaskinka (Prosciutto di Parma), parmesanost (Parmigiano Reggiano) och Roquefortost. Även flera svenska produkter har under de senaste åren fått en skyddad EU-beteckning, såsom Kalix Löjrom och Upplandskubb.

Arbetet med att säkra tillgången på ett stort och diversifierat utbud av livsmedel och jordbruksprodukter med speciella kvalitativa egenskaper har pågått inom EU/EG sedan år 1992. Den senaste EU-lagstiftningen på området, förordning 1151/2012, är från år 2012.

Lagstiftningen ska:

 • Hjälpa producenterna att förmedla information om produkternas egenskaper och kvaliteter genom särskild märkning av produkterna.
 • Säkerställa enhetligt skydd för namn som en immateriell rättighet på unionens territorium.
 • Säkerställa diversifieringen inom livsmedelssektorn.
 • Säkerställa konsumenternas tillgång till tydlig information om produkternas mervärdesskapande kvaliteter.
 • Bevara hantverkstraditioner och det traditionella landskapet.

Detta innebär SUB

Med SUB, skyddad ursprungsbeteckning, avses ett namn som identifierar en produkt och som:

 • härstammar från en viss ort eller region,
 • vars kvalitet eller egenskaper helt eller till väsentlig del beror på en viss geografisk omgivning,
 • vars samtliga produktionsled äger rum i det avgränsade geografiska området.

Detta innebär SGB

Med SGB, skyddad geografisk beteckning avses ett namn som identifierar en produkt som härstammar från en viss ort eller region,

 • vars särskilda kvalitet, rykte eller andra egenskaper huvudsakligen kan tillskrivas det geografiska ursprunget, och
 • för vilken minst ett av produktionsleden äger rum i det avgränsade geografiska området.

Högre pris för skyddade produkter

Flera undersökningar visar att produkter med skyddade ursprungs- och geografiska beteckningar kan ta ut ett högre pris än motsvarande icke-skyddade produkter. I genomsnitt är prispremien för förädlade livsmedelsprodukter ca 55 %. För obearbetade jordbruksprodukter är prispremien knappt 20 %.

Prispremien beror inte enbart på förädlingsgraden. Producentsamverkan och styrkan i denna samverkan har en avgörande betydelse för produktens framgång på marknaden.

Kvalitetsförsäkring för konsumenten

För konsumenten innebär skyddad ursprungs- och geografisk beteckning en kvalitetsförsäkran. Produkten har ett garanterat geografiskt ursprung och är tillverkad enligt kontrollerade traditionella metoder.

Se Livsmedelsverkets information om skyddade beteckningar på Livsmedelsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Krav för att få skyddad beteckning

 • Lagstiftningen avser i första hand sådana livsmedel och jordbruksprodukter som produceras av mer än en producent inom ett avgränsat geografiskt område.
 • Livsmedlet/jordbruksprodukten skall dessutom ha egenskaper som kan kopplas till dess geografiska ursprungsområde. Kopplingen kan exempelvis göras till platsens naturförhållanden, dess historia och/eller platsens hantverkstradition.
 • När det gäller skyddad ursprungsbeteckning skall samtliga råvaror komma från det geografiska området. Dessutom skall produktionen av den slutliga produkten ske i området. För skyddad geografisk beteckning räcker det med att produktionen av slutprodukten sker inom det geografiska området.

Såhär ansöker du om skyddad beteckning

En ansökan om skyddad geografisk- eller ursprungsbeteckning kan beskrivas som en tvåstegsprocess. Steg ett är ett nationellt förfarande där Livsmedelsverket Länk till annan webbplats. står som mottagare av ansökan. Livsmedelsverkets uppgift är att bedöma om produkten och ansökan uppfyller förordningens kriterier för skyddad geografisk- eller ursprungsbeteckning. Dessutom ska ansökan granskas i en nationell invändningsprocess under vilken olika myndigheter och intressenter erbjuds möjlighet att yttra sig över ansökan.

För att det ska vara möjligt att granska ansökan och bedöma om den uppfyller kriterierna, måste den innehålla samtliga uppgifter som efterfrågas av EU. Under den nationella godkännandeprocessen lämnar Livsmedelsverket synpunkter på ansökan. Det betyder att ansökan kommer att ”bollas” mellan myndigheten och den sökande gruppen till dess att den godkänts (eller slutligen avslås).

När ansökan godkänts av Livsmedelsverket skickas den vidare till EU för registrering, offentliggörande och bedömning. Den ansökan som skickas till EU ska i princip bestå av en sammanfattning av den ansökan som lämnades till Livsmedelsverket. Sammanfattningen ska följa en bestämd mall och kraven på vad som ska ingå i sammanfattningen är mycket detaljerade. Sammanfattningen, som sammanställs av Livsmedelsverket efter det att ansökan godkänts i den nationella processen, bör inte omfatta mer än 3-5 sidor och ska innehålla allt som den sökande vill åberopa för att styrka ansökan.

Läs mer om hur ansökningsprocessen för SUB och SGB går till på Livsmedelsverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Möjlighet till skydd om kraven inte uppfylls

I de fall något av ovanstående krav inte går att uppfylla, om det exempelvis bara finns en producent eller om produkten är relativt ny, finns det inom EU möjligheten att skydda namn och produkt genom att ansöka om så kallat gemenskapsvarumärke. Aktuell lagstiftning finns i förordning 207/2009.