Smaka Sverige

Kartläggningen - så gjorde vi

Gravad lax

Gravad lax är en av produkterna som redovisas i Sverigelistan. Foto: Anders Wiklund/TT

Kategori

Skyddade EU-beteckningar

Kartläggningen syftade till att hitta fler produkter som kunde kvalificera sig till att ansöka om skyddad EU-beteckning. Målet var att inför 2020 ha tredubblat antalet beteckningar.

Under 2014 har Jordbruksverket genomfört en kartläggning av förekomsten av traditionella svenska livsmedel och jordbruksprodukter med koppling till ett bestämt geografiskt område. Syftet har varit att identifiera fler produkter som kan bli aktuella för kommande ansökningar om skyddad ursprungs- eller geografisk beteckning enligt EU:s regelverk. Kartläggningen har resulterat i nedanstående produktförteckning.

Produkterna har sorterats efter landskap även om vissa produkter förekommer i flera landskap då den geografiska hemvisten snarare har koppling till exempelvis en sjö, ett kustavsnitt eller en älvdal än till Sveriges indelning i landskap.

Urvalskriterierna har varit följande:

  • Produkten har en koppling till ett specifikt geografiskt område
  • Produkten tillverkas inom det geografiska området
  • Produkten har inte något registrerat varumärke

För samtliga produkter som identifierats finns ett produktblad med en beskrivning av produkten, geografisk hemvist, historia och producentsituation.

Lista utan identifierade producenter

Produkter där kartläggningen inte lyckats identifiera producenter (vilket inte betyder att det inte finns några) eller som inte produceras inom det angivna geografiska området finns samlade i en separat lista Länk till annan webbplats..

Sverigelistan

Det finns också produkter som har en stark koppling till Sverige, men saknar en direkt koppling till ett specifikt geografiskt område. Dessa produkter redovisas separat, i Sverigelistan Länk till annan webbplats..

Där produkter finns i flera regioner har vi hanterat dem som samma produkt men detta måste inte alltid vara korrekt. Det kan mycket väl hända att produkterna skiljer sig åt när det gäller tradition, tillverkningssätt mm, men för att klarlägga det krävs ytterligare fördjupning.

Undantag

Endast i undantagsfall har vi fört upp enskilda sorter av frukt och grönsaker och då om det finns påvisat starka kopplingar till ursprung. Det krävs allmänt en fördjupning kring sorters ursprung framöver om de ska kunna komma i fråga för en certifiering.

Kartläggningen omfattar inte maträtter (det ska vara en råvara eller en produkt som går att köpa i butik). Produkter med ett geografiskt namn som kopplar till ett geografiskt område, men där produktion av råvara/förädling inte sker i det angivna området har heller inte tagits med. Inte heller alkoholhaltiga drycker finns med i kartläggningen. När det gäller vin och spritdrycker, så omfattas de av ett eget regelverk. Öl ska, om det ska kunna certifieras, bygga på inhemskt producerad råvara och ha producerats i mer än 30 år.

Målet med kartläggningen

Målet var att Sverige till år 2020 ska ha tredubblat antalet skyddade svenska livsmedel och jordbruksprodukter. I Europa fanns det i slutet av 2014 över 1500 sådana skyddade produkter.

Hör av dig om du saknar något

Saknar du något på förteckningen? Hör av dig med ditt förslag till oss! Länk till annan webbplats.

Detta vill vi veta om du har ett förslag till en ny produkt:

  • Beskriv produkten, det du vet om dess historia och vad som gör den speciell för sitt område
  • Var i Sverige har produkten sitt ursprung?
  • Vilka producerar produkten idag?

Uppdaterad