Smaka Sverige

Vildsvin

Vildsvin.

Vildsvin. Foto: Anders Åberg/Scandinav bildbyrå.

Kategori

Vilt

Beskrivning

Vildsvinen är kraftiga nattdjur med undertänder formade som betar. Deras päls skiftar i färg och form beroende på årstid. Pälsen är ljusare och tunnare under sommarhalvåret och blir mörkare och krulligare under vintern. Ett fullvuxet vildsvin blir upp till en meter hög och 1,5 meter lång. Suggan väger runt 100 kilo och galten kan väga upp till 200 kilo.

Vildsvinen är flockdjur och lever i grupper som leds av en eller flera ledarsuggor. Den största delen av deras föda består av vegetabilier, men de kan även äta animalier som maskar och andra ryggradslösa djur.

Historia

För 11 000 år sedan vandrade vildsvinet in till de södra delarna av Sverige. Vildsvinen jagades för köttets skull, men när jordbruket kom igång konkurrerades vildsvinet ut av tamgrisar. Detta ledde så småningom till att vildsvinstammen utrotades. Under 1800-talet infördes vildsvin till hägn i södra Sverige. På 1970- och 1980-talet rymde grisar som var inhängande ut till skogen och efter en tid hade beståndet återetablerats. Riksdagen fattade beslut om att vildsvinen var oönskade förutom i Stockholms län för att senare riva upp beslutet då vildsvinsstammen ökade kraftigt i storlek. Idag är det fastslaget att vildsvinet ska vara en naturlig del i den svenska faunan.

Bevarande

2017 fastställde Svenska Jägarförbundet en handlingsplan för förvaltningen av vildsvin. Jägarförbundet utgår från tre huvudområden: samverkan, jakt och foder. Området samverkan syftar på att det måste finnas ett bra samarbete mellan jägare, jordbrukare och andra berörda parter. Vildsvinen orsakar mycket skador och särskilt i jordbruket. De bökar upp åkrar och trampar ned grödor. På grund av det här problemet måste de tre parterna jobba tillsammans för att motverka skador.

Populationen regleras med hjälp av jakt. Suggorna föder vanligtvis en kull per år med tre till fyra kultingar. Detta innebär att populationen kan öka snabbt från år till år och därför är jakt det mest effektiva sättet för reglering. Är målet att bibehålla eller öka stammen bör den största delen av avskjutningen vara på årsungar (upp till 12 månader). Ska stammen istället minska bör vuxna hondjur skjutas.

För att effektivisera jakten kan jägaren använda sig av utfodring och det är även det som området foder syftar på. Fodret får inte innehålla animaliskt protein och måste vara av hög kvalitet. Foderleverantören måste vara registrerad foderföretagare hos Jordbruksverket.

Marknad

Svenskarnas intresse för närproducerad och klimatsmart mat har ökat markant. Som en påföljd av detta så delade regeringen i april 2020 ut ett Vildsvinspaket med uppdrag. De berörda myndigheterna är Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Länsstyrelserna och Statens veterinärmedicinska anstalt. Syftet är att erbjuda ett större utbud och även tillgång till vildsvinskött. Bland annat ska det satsas pengar på att öka kunskapen om potentialen för vildsvinskött och möjligheten till småskalig köttförsäljning. I dag får inte vildsvinskött säljas direkt till konsumenten från jägaren.

Källor

Uppdaterad 27 augusti 2020