Smaka Sverige

Foto: Jordbruksverket

Möjliga produkter för skyddad beteckning

I dagsläget har sex svenska produkter skyddad ursprungs- eller geografisk beteckning. Många fler har potential att ansöka enligt EU:s regelverk.

Ett av syftena med kartläggningen har varit att identifiera fler produkter som kan bli aktuella för kommande ansökningar om skyddad ursprungs- eller geografisk beteckning enligt EU:s regelverk.

Utifrån en större mängd insamlade produkter har ett urval gjorts av produkter som uppfyller de grundläggande kraven för skyddad beteckning:

  • Produkten har en koppling till ett specifikt geografiskt område
  • Produkten tillverkas inom det geografiska området
  • Produkten har inte något registrerat varumärke
  • Produkten har varit i produktion i mer än 30 år

Vid urvalet har ett antal produkter identifierats som inte idag uppfyller kravet på minst 30 års produktion, men som med ett genomtänkt arbetssätt kan bli aktuella för skyddad beteckning i framtiden.

Några viktiga saker att tänka på inför en eventuell framtida ansökan om skyddad beteckning:

  • Produkten ska ha ett svenskt/dialektalt namn med anknytning till produktionsplatsen
  • Arbeta med, förbättra och dokumentera produktionsprocessen (processkvalitet)
  • Arbeta med, förbättra och dokumentera produktens egenskaper (produktkvalitet)
  • Dokumentera historia och historier om produkten och trakten/landskapet kring produktionsplatsen
  • Se till att produktionen av produkten inte sprids så att den därigenom tappar sin koppling till trakten/landskapet

Kartläggning av traditionella livsmedel och jordbruksprodukter med potential att söka skyddad beteckning enligt EU:s regelverk.PDF

 

 

Uppdaterad 19 februari 2020