Smaka Sverige

Ursprungsbeteckning definieras som "det namn som identifierar en produkt som härstammar från en viss ort eller region". Polkagrisar från Gränna har potential för skyddad beteckning. Foto Jenny Lindberg/Smålandsbilder

EU:s regler om kvalitetsordning

2012 antog EU nya regler för skyddad ursprungsbeteckning, skyddad geografisk beteckning och garanterad traditionell specialitet. 

Kvalitet och mångfald

Den nya förordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel sägs att: ”Kvaliteten och mångfalden i unionens jordbruks-, fiskeri- och vattenbruksproduktion ger ett betydande bidrag till dess levande kulturella och gastronomiska arv.” Det sägs också att ”Unionens medborgare och konsumenter efterfrågar i allt högre grad jordbruksprodukter och livsmedel med identifierbara, specifika egenskaper, särskilt sådana som är kopplade till deras geografiska ursprung.”

För att det skall vara möjligt för producenterna att fortsätta producera kvalitetsprodukter krävs att de får rimlig ersättning för sitt arbete. ”Det förutsätter att de kan informera köpare och konsumenter om sina produkters egenskaper samt att de kan märka sina produkter på ett sätt som möjliggör korrekt identifiering ute i handeln.”

Landsbygdens utveckling

Syftet med den nya förordningen är att bidra till att målen för landsbygdens utveckling uppnås genom att:

  • hjälpa producenter av högkvalitativa jordbruksprodukter och livsmedel att förmedla information om produkternas och livsmedlens egenskaper och särskilda kvaliteter
  • säkerställa konsumenternas tillgång till tillförlitlig information om sådana produkter
  • de immateriella rättigheterna iakttas.

I den nya kvalitetsförordningen öppnades också möjligheten för införande av två frivilliga kvalitetsbegrepp: ”produkter från bergsområde”. Användningen av detta förtydligades därefter i Kommissionens delegeradeförordning (EU) nr 665/2014.

Definition av beteckningarna

I förordningens artikel 5 definieras ursprungsbeteckning som ”det namn som identifierar en produkt som härstammar från en viss ort eller region eller, i undantagsfall, ett visst land och som har en kvalitet eller särskilda egenskaper som helt eller väsentligen beror på en viss geografisk omgivning och vars samtliga produktionsled äger rum i det geografiska området.”

Geografisk beteckning definieras som ”det namn som identifierar en produkt som härstammar från en viss ort eller region eller ett visst land och som har en särskild kvalitet, rykte eller andra egenskaper som huvudsakligen kan tillskrivas det geografiska ursprunget, och där vilken minst ett av produktionsleden äger rum i det geografiska området.”

Det finns alltså betydande skillnader mellan en ursprungsbeteckning och en geografisk beteckning. I fallet ursprungsbeteckning skall produkten ha egenskaper som till väsentlig del kan härledas till dess geografiska ursprung.  Av det skälet måste samtliga led i produktionen äga rum i det aktuella geografiska området. För en geografisk beteckning räcker det med att produkten har ett rykte eller egenskaper som huvudsakligen kan knytas till dess geografiska ursprung. Därför måste åtminstone en del av produktionen ske i det aktuella geografiska området. 

Garanterad traditionell specialitet

En garanterad traditionell är ”resultatet av en viss produktions- eller bearbetningsmetod eller har en viss sammansättning som överensstämmer med traditionell praxis för produkten eller livsmedlet i fråga, eller är framställd av råvaror och ingredienser som används traditionellt.

För att ett namn ska kunna registreras som garanterad traditionell specialitet ska det ”... traditionellt ha använts för att benämna den specifika produkten, eller avse produktens traditionella karaktär eller särskilda egenskaper.”

Produkter från bergsområden

Termen ”produkter från bergsområden” är ett frivilligt kvalitetsbegrepp som kan användas för produkter:

  • vars råvaror i likhet med lantbruksdjurens foder huvudsakligen kommer från bergsområden,
  • vars bearbetning, vid bearbetade produkter, också sker i bergsområden.

Med bergsområden avses områden som kännetecknas av avsevärda begränsningar av möjligheterna att använda marken och en märkbar ökning av brukningskostnaderna till följd av att

  • det på grund av höjden över havet råder mycket svåra klimatförhållanden, vilket avsevärt förkortar vegetationsperioden
  • det på lägre höjd finns sluttningar som är alltför branta för användning av maskinell utrustning
  • en kombination av dessa båda faktorer.

Områden norr om 62:a breddgraden och vissa närliggande områden skall likställas med bergsområden. (Artikel 18 Rådets förordning (EG) 1257/1999)

Källor

Sammanställningen baseras på Nygård, O. 2015: Att ansöka om skyddad ursprungsbeteckning, och skyddad geografisk beteckning eller registrera en garanterad traditionell specialitet.

Uppdaterad 4 mars 2019