Smaka Sverige

I slutet av 2014 fanns det över 1 500 skyddade produkter i Europa. Foto: Fredrik Persson

Uppdrag kartläggning

Under 2014 genomförde Jordbruksverket en kartläggning av förekomsten av traditionella svenska livsmedel och jordbruksprodukter med koppling till ett bestämt geografiskt område. Uppdraget var en del i regeringsuppdraget att utveckla gastronomiska regioner.

Syftet med kartläggningen

Syftet med kartläggningen har varit att identifiera fler produkter som kan bli aktuella för kommande ansökningar om skyddad ursprungs- eller geografisk beteckning enligt EU:s regelverk. Målet är att Sverige till år 2020 ska ha tredubblat antalet svenska produkter som skyddas av antingen Skyddad ursprungsbeteckning, SUB, eller Skyddad geografisk beteckning, SGB.  I Europa fanns det i slutet av 2014 över 1500 skyddade produkter. 

Metod

Kartläggningen har genomförts i sex steg:

 1. Utprovning av frågeställning i pilotregion.
 2. Insamling av ett grundmaterial genom E-post och telefonsamtal till: Matlandetambassadörer, Länsstyrelser, Leaderområden, Hushållningssällskap, producentsammanslutningar, primärproducenter, förädlare, kockar, krögare. Sökningar på hemsidor där nätverk presenterar regionala produkter.
 3. Insamling av information om producentsituation främst genom sökning på hemsidor.
 4. Insamling av information om produkterna avseende historia, produktionstid och varumärkesskydd i bland annat historiska källor, kokböcker, speciallitteratur.
 5. Urval av produkter med möjlighet för ansökan om skyddad beteckning.
 6. Samtal om produkters marknadspotential med panel av experter.

Arbetsgrupp

 • Charlotte Backman, landsbygdsutvecklare och projektledare på Hushållningssällskapet Skaraborg.
 • Odd Nygård, biolog och professor och tidigare verksam vid Stockholms universitet och Södertörns högskola. Arbetar för närvarande som konsult i det egna bolaget Asili AB med frågor som rör lokal matproduktion, skyddade beteckningar, naturvård etc.
 • Sven-Erik Larsson, företagsrådgivare på Lokalproducerat i Väst med ca 500 små livsmedelsproducenter i sitt nätverk samt yrkeslärare inom restaurang och livsmedelsprogrammet på Kanalskolan i Töreboda.

Referensgrupp:

 • Riina Noodapera, Hushållningssällskapet Gotland.
 • Jill Axelsson, Västsvenska Turistrådet och medlem av expertrådet knutet till Sverige – det nya matlandet.
 • Kerstin Kårén, Smakstart Västernorrland och Matlandet-ambassadör för Ångermanland.
 • Helena Nordanfors, Livsmedelsverket.
 • Bodil Cornell, Eldrimner.
 • Louise Alenbrand, Östgötamat.

Begränsningar och avgränsningar

Kartläggningen omfattar inte maträtter (det ska vara en råvara eller en produkt som går att köpa i butik).

Produkter med ett geografiskt namn som kopplar till ett geografiskt område, men där produktion av råvara/förädling inte sker i det angivna området har heller inte tagits med.

Inte heller alkoholhaltiga drycker finns med i kartläggningen. När det gäller vin och spritdrycker, så omfattas de av ett eget regelverk. Öl ska, om det ska kunna certifieras, bygga på inhemskt producerad råvara och ha producerats i mer än 30 år.

Endast i undantagsfall har vi fört upp enskilda sorter av frukt och grönsaker och då om det finns påvisat starka kopplingar till ursprung. Det krävs allmänt en fördjupning kring sorters ursprung framöver om de ska kunna komma i fråga för en certifiering.

Kartläggningen har omfattat hela Sverige och inkluderat arbete med att definiera frågeställningar, söka källor, insamling av material, produktspecifik information, urval och produktion av material. Tiden har varit en begränsande faktor och kartläggningen eftersträvar inte på något vis på att vara heltäckande. Dessutom förändras förutsättningarna löpande och det material som produceras blir därmed en ögonblicksbild av läget hösten år 2014. 

Resultat

 • Ca 250 personer har kontaktats under kartläggningen.
 • Ca 350 produktförslag totalt har lämnats in.
 • Ca 105 produktblad med produktspecifik information har tagits fram.

Följande förteckningar har producerats:

 • Produkter med möjlighet för ansökan om skyddad beteckning
 • Svenska produkter
 • Produkter där inte producenter har identifierats eller som inte produceras i angivet område
 • Varumärkesskyddade produkter
 • Produkter med framtida möjlighet att ansöka om skyddad beteckning
 • Samtal har förts och filmats för 17 produkter med möjlighet till mervärden av en ansökan om skyddad beteckning.

Regionala presentationer/samtal har genomförts på fyra platser i Sverige: Växjö, Halmstad, Västerås och Umeå.

Uppdaterad 20 april 2015