Smaka Sverige

Mat och dryck i marknadsföring av en region kan förstärka varumärket. Foto: Jordbruksverket

Stärkt varumärke genom mat och dryck

Denna artikel belyser hur mat, dryck och måltider kan användas i regioners och organisationers marknadsföring för att stärka områdets varumärke. Diskussionen berör både offentliga och privata organisationer och enskilda företag – det kan vara allt från Visit Sweden som marknadsför hela Sverige till det regionala turistrådet eller enskilda företaget, som kan vara en ambassadör för området

Film - Hur berättar vi om vår gastronomiska identitet med omvärlden?

Gastronomi har blivit allt mer vanligt i marknadsföring av platser och regioner liksom i destinationsutveckling. Anledningen är att mat och dryck har stor betydelse för konsumenter generellt och att många vill veta var produkten har sitt ursprung, Ytterligare en orsak är att det finns ett intresse att resa för matens skull. I forskningen pekas på att lokal och regional mat kan användas för att attrahera besökare (du Rand, Heath and Alberts 2003; Sims 2009). Att mat och dryck är ett primärt resmotiv när konsumenter åker på en gourmetresa är tämligen uppenbart men mat och dryck är också viktiga i affärsförhandlingar, under konferenser och seminarier, vid möten med press, vid invigningar, i samband med jubileer, under mässor och inte minst i samband med utställningar. För regionens del kan regional mat och välplanerade måltider vara en förlängning av all kommunikation och en bärare av värderingar och budskap. Mat, dryck och måltider i marknadsföring av en region kan:

  • Påverka besökares upplevelser, känslor och beteende
  • Fungera som en visuell metafor för att kommunicera vad regionen erbjuder.
  • Förstärka varumärket
  • Ge en möjlighet att positionera sig gentemot sina konkurrenter (till exempel andra regioner).


Uppdaterad 27 januari 2015