Smaka Sverige

En svensk tradition som bevarats är att äta vörtbröd vid jul. Läs mer om matkultur och traditioner i de historiska arkvien. Foto: Leif R Jansson/TT

Frågelistor - arkivens okända skattgömmor

Ett källmaterial som förtjänar att lyftas fram är de frågelistor som dialekt- och ortnamnsarkiven, folklivsarkivet och Nordiska museet skickat ut under närmare hundra år. Frågelistorna har framför allt besvarats av så kallade fasta meddelare, som rekryterades bland personer som ansetts ha särskilda kunskaper om bygdens traditioner och historia.

Meddelarstaben har successivt bytts ut, vilket gör att svaren på frågelistorna både har en kontinuitet och förankring i lokalsamhället, samtidigt som nya influenser kan spåras.

Unika berättelser om vårt kulturarv

Vårt gemensamma kulturarv skildras i frågelistornas svar. Ofta kommer personer till tals som annars sällan kunnat göra sina röster hörda. På så sätt ger frågelistorna en unik historisk inblick i människors arbete, vardagsliv och högtider.

Frågelistor var ett viktigt verktyg för det tidiga 1900-talets etnologer och folklivsforskare. De forskare som försökte kartlägga kulturgränser, kulturområden och spridningsvägar kunde med hjälp av kartor och frågelistor få fram synliga belägg för olika företeelsers förekomst och utbredning.

Frågelistor om matkultur

Hundratals av arkivens frågelistor berör direkt mat, måltid eller högtider och festseder. Måltidsforskarna Håkan Jönsson och Paulina Rytkönen har med hjälp av arkivens personal sammanställt de frågelistor som på olika sätt relaterar till mat och dryck.

Det är oftast bra att först ta del av själva frågelistan. Då får man en bra överblick av vad som efterfrågas och vilken typ av information svaren kan förväntas innehålla. Svaren på frågelistor består inte bara av textmaterial. Ibland innehåller materialet även teckningar och fotografier från meddelare eller forskare.

För rekvirering av svar på frågelistor kontaktas respektive arkiv. Digitalisering av materialet pågår.

Arkiven tillgängliga på Matkult.se

Institutet för Språk och folkminnen har grävt i olika arkiv och publicerat historiska dokument om mat och mathantering, bland annat även frågelistor. Materialet är tillgängligt på www.matkult.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Källor

  • Jönsson, H och Rytkönen, P. (2014). Mat och matkultur i Sverige – Litteraturöversikt över nationella och regionala verk om makultur, mathistoria, inklusive fester och högtider, produktionsmetoder och recept samt arkiv och bibliotek. Jordbruksverket.
  • Nordiska Museet. (2014).
  • Institut för Språk och folkminnen (2018).

Uppdaterad 22 oktober 2018