Smaka Sverige

Många av projektrapporterna handlar om att stärka Sverige som matland och förbättra måltider inom den offentliga sektorn. Foto: Ida Eklund/TT

Stöd till insatser på livsmedels­området

Hösten 2007 beslutade regeringen om en livsmedelsstrategi för hela Sverige. Denna strategi syftade till att förbättra konkurrenskraften inom livsmedelssektorn och för måltider inom den offentliga sektorn. En del i satsningen har varit projektpengar inom olika prioriterade områden.

Sedan år 2008 har Jordbruksverket delfinansierat cirka 250 projekt inom satsningen.

Medlen har syftat till att stärka hela livsmedelskedjan, från råvaruproduktion och förädling till gastronomi och besöksnäring. Stödet har varit en del av arbetet med att stärka Sverige som matland.

Stort intresse

Stödet har handlat om ett långsiktigt utvecklingsarbete för hela livsmedelsbranschen. Intresset för stödet har varit stort bland många organisationer, föreningar och företag och Jordbruksverket har varje år fått in omkring 150 ansökningar varav cirka 50 projekt årligen har beviljats delfinansiering.

Potential att driva utvecklingen framåt

I olika ansökningsomgångar har vi efterlyst projekt med fokus på samverkan, innovation och efterfrågan/konsumentbehov. Det har varit en krävande uppgift att fatta beslut och prioritera de projekt som vi ser har störst potential att driva utvecklingen framåt.

Våra utvärderingarhar visat att projektfinansieringen har varit en avgörande faktor för att starta och utveckla många framgångsrika projekt genom åren. . Medfinansieringen har bland annat möjliggjort för många små företag att ta del av de olika utbildningarna och skapat nya nätverk, något de annars inte hade haft råd med eller möjlighet till. Dessa aktiviteter är ett första led i att skapa ökad lönsamhet i företagen och fler arbetstillfällen, inte minst på landsbygden.

Goda exempel

Ett exempel på ett lyckat projekt är ”Den offentliga maten” som genomfördes av Miljöstyrningsrådet. Projektrapporten visar att de lyckats med uppgiften att kommunicera budskapet om hållbar offentlig upphandling. Eftersom Miljöstyrningsrådet också  har stött de offentliga upphandlingarna har projektet fått effekt  även i leverantörs- och grossistled. Grossisterna har visat stor uppskattning och menar att de aldrig varit så informerade om offentlig upphandling som efter detta projekt.

Ett annat gott exempel är projektet Barnens smakdagar. Projektet har organiserat olika mataktiviteter för barn och förskolor och resulterat ibland annat boken ”Kan fiskpinnar simma”. 

Hållbart fiske från båt till bod är ett projekt som av genomfördes SEA-U Ekonomisk Förening. Syftet med projektet var att etablera en för Sverige ny och innovativ modell för lokal försäljning och distribution av färsk fisk – ”Community Supported Fischery” (CSF). I projektet tog man fram en handbok som finns tillgänglig som hjälp och vägledning för yrkesfiskare i andra delar av Sverige som vill etablera en CSF.

Med projektet ”Rätt packad – optimering av förpackningslösningar” har SIK vänt sig till livsmedelsindustrins företag. Syftet har varit att optimera förpackningslösningar för syrekänsliga livsmedel för att eliminera de onödiga kostnader och miljöbelastning som, på grund av bristande kunskap, ofta uppstår vid valet av förpackningar.

På Jordbruksverkets webbplats hittar du samtliga projektrapporter som delfinansierats inom ramen för stöd för livsmedelsinsatser.länk till annan webbplats

Uppdaterad 15 januari 2015