Smaka Sverige

Lokal odling för mångkulturella smaker

Det är viktigt att ta vara på alla kunskaper som finns i samhället. En spännande tanke är att krydda gamla svenska recept med inspiration från Mellanöstern - eller tvärtom. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Kategori

Projekt­rapporter

Projektägare

Hushållning­ssällskapet Väst

Vi lever idag i ett mycket sårbart samhälle. Vi är beroende av att alla transporter fungerar dygnet runt, året runt för att vi ska kunna få maten från jord till bord. Flera händelser de senaste åren visar att en ökad beredskap är nödvändig för att trygga livsmedelsproduktionen i framtiden. Händelser liknade den i Fukushima, Japan, landsomfattande strejker eller brist på drivmedel är sådant som snabbt kan göra att transporterna av livsmedel kan stanna upp. Genom att skapa förutsättningar för en ökad lokal produktion av livsmedel i eller i närheten av städerna kan vi minska vår sårbarhet när det gäller tillgången till mat.

Det är viktigt att vi tillvaratar kunskaper, erfarenheter och engagemang som utrikesfödda har med sig till Sverige när det gäller odling och livsmedelsförädling. God hushållning är att ta tillvara alla kunskaper som finns i samhället. Just utrikesföddas kunskaper inom de så kallade gröna näringarna har vi varit särskilt dåliga på att fånga upp. Det är inte bara ett slöseri på mänskliga resurser - det är också ett ekonomiskt resursslöseri. I Sverige finns kunskaper från alla världens hörn kring odling och småskalig livsmedelsproduktion. Särskilt intressant för integrationsperspektivet är att många kvinnor från andra länder kommer till Sverige med gedigna kunskaper inom odling eller livsmedelsproduktion.

Det finns behov av nya menyer, recept och smakupplevelser. Allt fler invånare i Sverige kommer från andra delar av världen. De är också en växande grupp konsumenter. Odlare och producenter i Sverige måste bli ännu bättre på att möta den efterfrågan av rätter och smaker som denna nya grupp konsumenter efterfrågar. En spännande tanke är att integrera olika matkulturer med varandra. Gamla svenska recept kan kryddas med inspiration från Mellanöstern – eller tvärtom. Kombinationerna när det gäller att skapa mångkulturella smaker är oändliga!

Under 2011 har Hushållningssällskapet Väst arbetat för lokal odling med mångkulturella smaker i fem kommuner i landet.

Resultatet från detta projekt är bland annat att de deltagande kommunerna vill

  • planera in odling vid byggnation av nya bostadsområden,
  • få in odling i parkmiljöer,
  • skapa nätverk mellan dem som odlar i kolonilotterna utanför städerna och dem som får möjlighet att odla i parkmiljöer,
  • skapa nya produkter med lokalt odlade råvaror som grund,
  • ha mer kunskap om bl.a. om hur arrendeavtal kan se ut,
  • starta ny torghandel
  • få fler att intressera sig för de gröna näringarna,
  • rusta sig för att långtidsarbetslösa ska kunna jobba inom livsmedelsproduktionen
  • ta fram kriterier för odling på kommunal mark.

Detta arbete har gett ringar på vattnet i både de deltagande kommuner och bland andra kommuner i landet.

Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats kan du läsa hela rapporten.

Uppdaterad 15 juni 2018